Menu Close

Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas) patvirtino: 

 1. Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašą;
 2. Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašą;
 3. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašą.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 2. pavojaus aplinkai;
 3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 4. neteisėtos veiklos finansavimo;
 5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 6. neteisėtu būdu įgyto turto;
 7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 8. kitų pažeidimų.

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

 1. įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;
 2. kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;
 3. viešai.

Įgyvendinant Įstatymą ir Nutarimą, Viešojoje įstaigoje Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centre (toliau – Centras) direktorius yra patvirtinęs Informacijos apie pažeidimus viešojoje įstaigoje Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centre teikimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), kuriame nustatyta informacijos apie Centre galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Centre veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo, asmens informavimo ir sprendimų priėmimo tvarka

Informacijos apie pažeidimus viešojoje įstaigoje Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centre teikimo tvarkos aprašas

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pranešimą kompetentingam subjektui gali pateikti šiais būdais:

 1. tiesiogiai, atvykus į Centrą (Tarybų g. 4, Kybartai, Vilkaviškio r. sav.);
 2. paštu, atsiųsdamas pranešimą Centro adresu. Siunčiant pranešimą paštu, po Centro pavadinimu turi būti nurodoma žyma „Pranešimas“;
 3. elektroniniu paštu, atsiųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu pranesk@kybartupspc.lt

Rekomenduojame Asmeniui pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šia pranešimo apie pažeidimą formą.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją. Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad Asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga. Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia pranešėjui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs Asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE KYBARTŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ

PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2986b360db3611e7910a89ac20768b0f/asr

Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b146ff50ed8a11e89d4ad92e8434e309

Skip to content